Algemene Voorwaarden voor gebruikers van Pur-esse.be

Alle informatie die Pur-esse.be communiceert via de website en via andere electronische wegen zoals email alsmede alle software en tools en verwijzingen naar andere sites of producten die besproken worden zijn te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is.

Pur-Esse.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan je PC, zowel hardware- als softwarematig, of andere materiële en niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of het toepassen van adviezen van deze website in het algemeen en de reacties van andere gebruikers in het bijzonder en of de door Pur-Esse.be verzonden emails .

Alle informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen, reacties en/of instructies, wordt niet noodzakelijkerwijs gesteund door de Pur-Esse.be.

Pur-Esse.be staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie op Pur-Esse.be en/of in andere electronische communicatie zoals emails, en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

Pur-Esse.be kan nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor contacten, overeenkomsten of diensten tussen partijen die mogelijk via deze site zijn opgedaan.

Algemene Voorwaarden voor klanten van Pur-Esse.be

 1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden
  1a Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Pur-Esse.be en haar klanten, en op alle aanbiedingen die Pur-Esse.be doet.

  2. Terminologie
  2a Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over ‘klant’, dan wordt bedoeld: een natuurlijk of rechtspersoon op wiens naam een bestelling is geplaatst bij Pur-Esse.be en/of aan wie een aanbieding is/wordt gedaan door Pur-Esse.be.
  2b Een ‘betaalperiode’ is de periode waarvoor een klant een bedrag heeft vooruitbetaald. Betaalperiodes komen alleen voor bij producten en diensten die niet eenmalig zijn, zoals, maar niet beperkt tot, abonnementen, onderhoudscontracten en domeinnaamregistraties. Onder punt 9 en 10g in deze Algemene Voorwaarden wordt het begrip ‘betaalperiode’ verder besproken.
  2c Pur-Esse.be is een handelsnaam van Oorts Myriam Andere handelsnamen van Oorts Myriam zijn Jampie.be

  3. Voorwaarden van klant worden uitgesloten
  De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt nadrukkelijk uitgesloten.

  4. Recht
  4a Op alle overeenkomsten tussen Pur-esse.be en de klant en alle aanbiedingen van Pur-Esse.be aan de klant is Belgisch recht van toepassing.
  4b Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit de in het voorgaande lid genoemde overeenkomsten en aanbiedingen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Antwerpen, tenzij Pur-Esse.be ervoor kiest om een geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.

  5. Correspondentie
  5a Alle correspondentie gaat via email, ook facturen en eventuele betalingsherinneringen.
  5b De klant is verplicht om een emailadres aan Pur-Esse.be op te geven waarop hij mail kan ontvangen; wijzigingen moeten meteen aan Pur-Esse.be worden doorgegeven op de manier die Pur-Esse.be voorschrijft.
  5c Mail die verstuurd is naar het emailadres van de klant wordt geacht aangekomen te zijn.

  6. Eigendom
  6a Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur of andere materialen berust bij Pur-Esse.be of haar licentiegever(s). Klant verkrijgt het gebruiksrecht en de bevoegdheden die voortvloeien uit de overeenkomst.
  6b Materiaal dat door de klant is aangeleverd blijft eigendom van de klant, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

  7. Rechten van derden
  Klant garandeert Pur-Esse.be dat de opdracht die klant aan Pur-esse.be verstrekt op geen enkele wijze inbreuk maakt op enig recht van derden. Dit omvat onder meer (maar is niet beperkt tot): registratie van de domeinnaam, inhoud van de website en gebruikte software.

  8. Betaalperiodes
  Contante betaling is steeds van toepassing.

  9. Facturen
  9a Door het plaatsen van een bestelling gaat een klant automatisch akkoord met het ontvangen van facturen (indien van toepassing) per email in PDF. Facturen worden dus niet per post verzonden.
  9b Klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na verzending van de factuur te worden ingediend.
  9c Na het verstrijken van de in 10b genoemde termijn wordt de klant geacht akkoord te gaan met de ontvangen factuur.
  9d Indien klant namens c.q. uit hoofde van een vereniging, stichting of bedrijf handelt, zal de klant te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor openstaande facturen, als mocht blijken dat de klant ten tijde van het verstrekken van de opdracht/bestelling niet bevoegd was te handelen namens de rechtspersoon waarvoor de overeenkomst was aangegaan/de bestelling was geplaatst, of als de rechtspersoon namens welke getekend is, afziet van haar verplichting tot betalen.
  9e Doorlopende zaken, zoals, maar niet beperkt tot, domeinnaamregistraties, abonnementen en onderhoudscontracten, worden steeds automatisch verlengd. Van deze regel kan in bijzondere gevallen worden afgeweken, bijvoorbeeld als er een betalingsachterstand is. Als een klant een product wil stopzetten, dan kan dat te allen tijde. Restitutie vindt echter alleen plaats indien de opzegging gedaan is vóór het aanbreken van een nieuwe betaalperiode. De klant is derhalve verplicht de nieuwe factuur te voldoen indien hij na aanvang van de nieuwe betaalperiode heeft opgezegd.
  9f Facturen dienen betaald te worden ten laatste op de uiterste betaaldatum die op de factuur staat vermeld. Indien het volledige factuurbedrag na de uiterste betaaldatum niet bij Pur-esse.be binnen is, is de klant automatisch in gebreke zonder dat daar een een formele ingebrekestelling voor nodig is.
  9g Indien klant in gebreke is, is hij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente. De eveneens verschuldigde incassokosten bedragen 15% van het openstaande bedrag met een minimum van 200 euro (zegge tweehonderd euro).
  9h Ingeval Pur-Esse.be kosten moet maken om de vordering te kunnen innen en die kosten gaan het bedrag te boven dat in het voorgaande lid staat vermeld, dan is de klant het meerbedrag ook verschuldigd aan Pur-Esse.be.
  9i Pur-Esse.be zal een eerste betalingsherinnering sturen per email indien de klant in gebreke is gebleven bij het voldoen van een factuur.
  9j Pur-Esse.be zal een tweede betalingsherinnering sturen, indien de klant niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de eerste betalingsherinnering. Daarbij zullen extra kosten in rekening gebracht worden.
  9k Pur-Esse.be is te allen tijde gerechtigd de dienstverlening op te schorten of stop te zetten, of het onderhavige product onbruikbaar te maken, indien de klant niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de tweede betalingsherinnering. Eventuele hervatting van de dienstverlening zal pas plaatsvinden nadat het volledige openstaande bedrag is voldaan, inclusief extra kosten.

  10. Opschorting/stopzetting dienstverlening
  10a Pur-Esse.be behoudt zich het recht voor om de dienstverlening ten aanzien van de klant op te schorten of stop te zetten bij niet- of niet-tijdige betaling en/of overtreding van de Algemene Voorwaarden.
  10b Opschorting of stopzetting van de dienstverlening ontslaat de klant niet van zijn verplichting tot betaling van de openstaande factu(u)r(en) aan Pur-esse.be
  10c Voor opschorting en/of stopzetting van enige dienstverlening vanwege overtreding van één of meer regels in deze Algemene Voorwaarden, vindt nooit enige vergoeding of restitutie plaats.

  11. Recht om diensten te weigeren
  Pur-Esse.be heeft het recht om naar eigen inzicht diensten te weigeren of te annuleren.

  12. Vrijwaring
  Door het plaatsen van een bestelling vrijwaart klant Pur-Esse.be van alle mogelijke rechtsvervolgingen, boetes en wat dies meer zij, die het gevolg zouden kunnen zijn van het plaatsen van de bestelling en de activiteiten die daaruit voortvloeien.

  13. Wijziging Algemene Voorwaarden
  Pur-Esse.be is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de klant rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van Pur-Esse.be is daarvoor afdoende. Het is aan Pur-Esse.be om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de klant.

  14. Ontbindende voorwaarden
  Pur-Esse.be is gerechtigd een overeenkomst te ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst indien:
  – het faillissement van de klant wordt of is uitgesproken;
  – klant surseance van betaling aanvraagt;
  – aan klant surseance van betaling verleend is;
  – klant de bevoegdheid over (een deel van) zijn vermogen kwijtraakt door beslaglegging of een andere oorzaak;
  – Pur-esse.be gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de klant om (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen;
  – klant handelt in strijd met één of meer van deze voorwaarden.

  15. Disclaimer
  Pur-Esse.be is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Pur-esse.be geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Pur-Esse.be en haar personeel.